Vzory

Oznámenie čísla bankového účtu daňovému úradu (vzor)

Oznámenie o odložení daňového priznania (vzor)

Zmluva o výkone funkcie konateľa spoločnosti (vzor)

Potvrdenie o praxi - preukázanie odbornej praxe pri viazanej živnosti (vzor)

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti (vzor)

Splnomocnenie (vzor)

Podpisový vzor konateľa (vzor)

Žiadosť o vydanie súhlasu daňového úradu (vzor)

Zápisnica (vzor)

Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu občianskeho združenia (vzor)

Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne (vzor)

Žiadosť o výpis z registra OZ (vzor)

Žiadosť o duplikát potvrdenia o pridelení IČO (vzor)

Žiadosť o duplikát stanov občianskeho združenia (vzor)

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti pre zahraničnú fyzickú osobu (vzor)