Novinky pre podnikanie v roku 2018. Opäť vyššie náklady pre firmy

On januára 2018 nadobudlo účinnosť viacero legislatívnych zmien týkajúcich sa podnikateľov. Povinná elektronická komunikácia, zvýšenie odvodov ale aj priaznivejšie podmienky pre vznik nelegálnej práce. Toto je top 10 najdôležitejších noviniek.

13. feb, 2018
Jana Takáčová
Podnikanie v roku 2018

1. Vyššia suma minimálnej mzdy

Drahšie podnikanie? Od nového roka sa tradične mení minimálna mzda. Tá na rok 2018 stúpla o 45 EUR na 480 EUR (zo sumy 435 EUR) mesačne. Zmena sa dotkla aj hodinovej mzdy, ktorá bola zvýšená na 2,759 EUR.

2. Zmeny pri prihlasovaní do Sociálnej poisťovne

Ak ste zamestnávateľ, od nového roka platí, že sa musíte prihlásiť do registra zamestnávateľov najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu od kedy ste začali zamestnávať čo i len jedného zamestnanca. Do konca roka 2017 ste povinní tak urobiť do ôsmich dní.

Zmena sa dotkne aj lehoty na odhlásenie zamestnanca z registra poistencov. Od januára 2018 má na to zamestnávateľ namiesto jedného až osem dní od ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody.

Tretia, a hádam najdôležitejšia zmena pre zamestnávateľov sa týka lehoty na prihlásenie zamestnanca do registra zamestnancov. Tá sa síce nezmenila (stále tak treba urobiť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu začiatku činnosti zamestnanca), avšak možno povedať, že sa zmiernilo posudzovanie jej nedodržania. Doteraz platilo, že pri prihlásení zamestnanca neskôr ako deň vopred išlo automaticky o nelegálne zamestnávanie. Po novom to môže zamestnávateľ stihnúť ešte do 7 dní od začatia činnosti zamestnanca, avšak len pokiaľ mu v priebehu týchto 7 dní nepríde kontrola nelegálneho zamestnávania. Neskoršie prihlásenie sa už považuje za nelegálne zamestnávanie. Prihlasovanie zamestnancov je možné už iba elektronicky.

K zmene došlo aj pri predkladaní evidenčného listu dôchodkového poistenia. Po novom je potrebné evidenčný list predložiť poisťovni v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v mesiaci, keď zamestnanec ukončil pracovnú zmluvu alebo dohodu. Druhou možnosťou je predloženie do ôsmich dní od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca, prípadne odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie.

3. Povinná elektronická komunikácia

Podnikanie bude viac elektronické. Ak totiž máte obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, na papierové tlačivá daňových priznaní zabudnite. Priznanie k dani z motorových vozidiel či k dani z príjmov od januára môžete podávať už len elektronicky. Celá ďalšia komunikácia s daňovými úradmi je už len elektronická. Povinne to platí eseročky, akciovky, družstvá, komanditné spoločnosti, verejno-obchodné spoločnosti a pre tie právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. Pridajú sa tak k platiteľom DPH, ktorí sú povinní doručovať výkazy a daňové priznania už od roku 2014. Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám Finančnej správy potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), spolu s bezpečnostným osobným kódom (BOK) a PIN kódom potrebným na odoslanie elektronického dokumentu. Nevyhnuté je mať aj čítačku čipových kariet a nainštalovaný aplikácie.

4. Príležitostný príjem do 500 EUR

Po starom mohli byť jednorazové príležitostné príjmy fyzickej osoby, ktoré nadobudla na základe zmluvy o dielo, príkaznej alebo mandátnej zmluvy, až do výšky 500 eur oslobodené od dane. Zároveň si ich firmy mohli dať do nákladov. To sa však podľa novej legislatívy od januára zrušilo. Za príležitostnú činnosť sa totiž už nepovažuje činnosť vykonávaná na základe zmluvy, teda napríklad činnosť vykonávaná pre podnikateľa.

5. Archivácia účtovníctva po dobu 10 rokov

Kým doteraz bolo potrebné archivovať záznamy po dobu piatich rokov, po novom sa lehota zvyšuje až na desať rokov. Platí, že nová desaťročná lehota archivácie vzťahuje aj na už uzavreté účtovné roky a na tie doklady, ktorým do 31. decembra 2017 neuplynula päťročná archivačná lehota.

6. Nová daň za odchod firmy

Po novom platí, že presunúť podnikanie mimo hranice bude drahšie. Od nového roka sa totiž zaviedlo zdaňovanie pri odchode pre firmy. A to vo výške 21 percent, ktoré sa vyčísli v osobitnom základe dane.

7. Zmena podmienok pri prevode obchodného podielu

Od nového roka platia nové podmienky, ktoré musí firma spĺňať, aby mohla previesť svoj obchodný podiel. Firma po novom nesmie byť subjektom istého typu konaní. Ide napríklad o konanie o jej zrušení, ak je firma zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči firme pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie. Stále platí pôvodná povinnosť dokladať súhlas správcu dane v prípade prevodu väčšinového podielu.

8. Úradne overený súhlas stať sa štatutárom firmy

Na menovanie do funkcie člena orgánu firmy od 1. januára treba formálnejší súhlas toho, kto má byť ustanovený do funkcie štatutárneho orgánu alebo jeho člena. Súhlas (a podpisový vzor) musí byť udelený písomne a prikladá sa k návrhu na zápis do obchodného registra. Pravosť podpisu toho, kto má byť ustanovený do funkcie štatutárneho orgánu alebo jeho člena, musí byť úradne osvedčená.

9. Podnikanie so zvýšenými odvodmi

Každoročne sme si zvykli na novinky v odvodoch. Tento rok sa opäť zvýšili. Minimálne sociálne odvody sa v roku 2018 zvyšujú na 151,16 eura a minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie stúpli na 63,84 eura.

10. Index spoľahlivosti

V rámci boja proti daňovým únikom zaviedlo ministerstvo financií tzv. index daňovej a colnej spoľahlivosti, ktorý udelí Finančná správa Slovenskej republiky konkrétnemu daňovníkovi. Odmenou za vysoký index bude napríklad nižšia periodicita kontrol, predĺženie lehôt v prospech daňovníka či skoršie vrátenie nadmerného odpočtu DPH.

 

Súvisiace články

V čom sa oplatí podnikať? Pozrite si nerizikové odvetvia

Prinášame vám náhľad do oblastí biznisu, ktoré generujú najväčšie a najmenšie zisky. Hoci výška zisku nemusí byť kľúčovým rozhodovacím faktorom, pri počiatočných úvahách o budúcom biznise môže niečo napovedať.

13. jan, 2018
V com sa oplati podnikat

Prinášame vám náhľad do oblastí biznisu, ktoré generujú najväčšie a najmenšie zisky. Hoci výška zisku nemusí byť kľúčovým rozhodovacím faktorom, pri počiatočných úvahách o budúcom biznise môže niečo napovedať.

13. jan, 2018

Aké odvody platí živnostník v roku 2024?

Odvody živnostníka v roku 2024 pozostávajú z preddavkov do zdravotnej poisťovne vo výške minimálne 97,80 eura a z odvodov do Sociálnej poisťovne vo výške min. 216,13 eura. Sociálne odvody však prvý rok platiť netreba. Pozrite si najdôležitejšie nové odvodové a daňové čísla.

16. jan, 2024
Odvody živnostníka

Odvody živnostníka v roku 2024 pozostávajú z preddavkov do zdravotnej poisťovne vo výške minimálne 97,80 eura a z odvodov do Sociálnej poisťovne vo výške min. 216,13 eura. Sociálne odvody však prvý rok platiť netreba. Pozrite si najdôležitejšie nové odvodové a daňové čísla.

16. jan, 2024

Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

5. jan, 2019
Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

5. jan, 2019