Ako správne vystaviť faktúru – to najdôležitejšie o faktúrach

Vedeli ste, že povinnosť vystaviť faktúru má iba platiteľ DPH? Každý podnikateľ však musí viesť predpísanú účtovnú evidenciu. U platiteľov DPH je faktúra povinná a u neplatiteľov DPH síce povinná nie je, ale aj im výborne poslúži ako účtovný doklad, ktorý už povinný je. Pozrite sa, ako správne vystavovať faktúry.

12. mar, 2018
Tím portálu Firmáreň
Ako správne vystaviť faktúru

Ako správne vystaviť faktúru

Či už podnikáme alebo iba začíname podnikať, živnostník alebo obchodná spoločnosť, všetci za svoje služby vystavujeme faktúry a zarábame. Zvyčajne to za nás nerobí účtovník alebo účtovníčka, ale takmer vždy to má „pod palcom“ podnikateľ sám. Správne vystaviť faktúru dokážeme aj s použitím jednoduchého textového alebo tabuľkového programu (Excel, Word a podobne). Nemusíme sa však nevyhnutne trápiť vytváraním tabuliek a ich neustálym aktualizovaním, keď na to už dnes existujú jednoduché a inteligentné fakturačné programy.

Aj pri používaní fakturačného programu by sme však mali vedieť, ktoré polia vyplniť a aké údaje do nich vložiť. Okrem toho sa často pýtame, kedy treba vystaviť faktúru alebo v niektorých prípadoch či vôbec. Napríklad pri dodaní tovaru alebo služby súkromnej osobe.

Náležitosti faktúry: Čo musí obsahovať každá faktúra

Ako sme uviedli na začiatku tohto článku, vystavovať faktúru má povinnosť iba platiteľ DPH. Iba zákon o dani z pridanej hodnoty vyslovene používa slovo faktúra. Iné daňové a účtovné zákony hovoria o tzv. účtovnom doklade. Neplatiteľ DPH teda nemusí vystavovať faktúry, ale iba účtovné doklady. Aj faktúra aj účtovný doklad musia obsahovať predpísané povinné náležitosti. Podnikatelia si neradi komplikujú život, a tak radšej všetci používajú faktúru. Faktúra potom slúži zároveň aj ako daňový doklad pre platiteľov DPH a aj ako účtovný doklad pre neplatiteľov DPH.

Faktúra musí obsahovať:

 1. Označenie účastníkov: Obchodné meno, sídlo a IČO dodávateľa aj odberateľa. Ten, kto vystavuje faktúru (dodávateľ) musí uviesť aj označenie registra, v ktorom je zapísaný (obchodný register, živnostenský register a podobne), číslo zápisu v tomto registri.
 2. Slovné a číselné označenie dokladu. Napríklad „Faktúra číslo 201801“. Viac o číslovaní faktúr si prečítajte v tomto článku.
 3. Sumu na úhradu. Odporúča sa rozpísať (merná jednotka, počet merných jednotiek, cena za mernú jednotku, spolu).
 4. Dátum vyhotovenia dokladu (dátum vystavenia faktúry).
 5. Dátum uskutočnenia účtovného dokladu (na faktúre zvyčajne ide o dátum dodania tovaru alebo služby). Viac o význame dátumov na faktúre sa dozviete napríklad tu.

Faktúra platiteľa DPH musí navyše obsahovať:

 1. IČ DPH obidvoch účastníkov (dodávateľa aj odberateľa).
 2. Rozsah a druh dodanej služby alebo množstvo a druh dodaného tovaru.
 3. Základ DPH pre obe sadzby DPH a jednotkovú cenu bez DPH.
 4. Sadzbu DPH.
 5. Celkovú sumu DPH.
 6. Špecifické formulácie, ak ide o špecifické režimy DPH. Napríklad: “Prenesenie daňovej povinnosti” – ak DPH platí odberateľ. Ide najčastejšie o dodanie služby do inej krajiny EÚ alebo o tuzemské samozdanenie pri vybraných druhoch tovaru,“Dodanie je oslobodené od dane” – ak slovenský dodávateľ fakturuje tovar do EÚ bez DPH a podobne.

Vystavovanie faktúr v cudzej mene je možné, DPH však musí byť uvedená aj v eurách.

V niektorých prípadoch umožňuje zákon o DPH vystaviť zjednodušenú faktúru, ktorá nemusí obsahovať niektoré z vymenovaných náležitostí – ide napr. o doklad z elektronickej registračnej pokladnice.

Každá faktúra musí odzrkadľovať skutočné dodanie tovaru alebo služby. Musí sa viazať ku konkrétnemu zdaniteľnému obchodu, či už ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby.

Podnikatelia poskytujúci resp. prijímajúci služby do/z krajín EÚ sú za určitých okolností povinní sa registrovať pre DPH podľa § 7a zákona o DPH, avšak nestávajú sa  plnohodnotnými platiteľmi.

Čo nemusí obsahovať faktúra

Faktúra v oboch prípadoch nemusí obsahovať podpis, ale jej vierohodnosť, neporušenosť obsahu a čitateľnosť musí byť dostatočne zabezpečená, a to napríklad umiestnením faktúry na bezpečnej webstránke, kedy vyhotoviteľ faktúry posiela odberateľovi oznámenie o vyhotovení faktúry a odberateľ na základe použitia užívateľského mena a hesla získa prístup k vyhotovenej faktúre.

Ani dátum splatnosti, variabilný symbol a dokonca ani DIČ (daňové identifikačné číslo pre daň z príjmu právnickej alebo fyzickej osoby) nepatria medzi povinné náležitosti faktúry či účtovného dokladu. Obidva doklady ich však obsahovať môžu. Dátum splatnosti faktúry je síce na dohode zmluvných strán avšak je dôležitý najmä pre obchodno-právne vzťahy, preto ho na faktúre radšej vždy uveďte.

Faktúry môžu obsahovať aj konštantný symbol či dodacie podmienky. V časti dodávateľ a odberateľ sa odporúča obsiahnutie e-mailovej adresy, telefónneho čísla alebo iných kontaktných údajov. Súčasťou faktúry môže byť aj číslo objednávky, ku ktorej je viazaná.

Toto sú rozdiely faktúry neplatiteľa DPH oproti platiteľovi DPH

 • Neplatiteľ DPH sumu vždy fakturuje bez DPH. Nezáleží, či je odberateľom platiteľ alebo neplatiteľ DPH.
 • Neuvádza sa žiadne IČ DPH. Môžu sa uviesť všetky údaje odberateľa, napríklad aj vrátane jeho IČ DPH.
 • Odporúča sa uviesť poznámku “Nie sme platiteľmi DPH”.

Kedy treba vystaviť faktúru

Platitelia DPH – Strážte si 15 dní!:
– do 15 dní od dodania tovaru a služby v SR
– do 15 dní od prijatia preddavku
– do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom firma dodala tovar do EÚ oslobodený od DPH
– do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom firma poskytla službu do EÚ, pričom službu zdaňuje odberateľ
– do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom dodal viac dodávok

Neplatitelia DPH
Zákon o účtovníctve hovorí: “bez zbytočného odkladu”. Teda čo najskôr.

Špeciálny benefit

V spolupráci so Superfaktúrou sme pre klientov Firmárne dohodli špeciálny benefit: Fakturačný program bezplatne až na 90 dní.

Vyskúšať Superfaktúru bezplatne

Informácie k článku Ako správne vystaviť faktúru sme čerpali z portálu superfaktura.sk.

Súvisiace články

Komu sa oplatí prechod zo živnosti na SRO

Živnosť alebo s. r. o.? To je obrovská dilema pre podnikateľov. Pre tých, ktorí uvažujú nad prechodom zo živnosti na s.r.o., ale aj pre tých, ktorí začínajú podnikať, sme pripravili komplexné porovnanie týchto dvoch foriem. Aktualizované 13. júla 2021.

13. mar, 2016
Živnosť alebo s.r.o.?

Živnosť alebo s. r. o.? To je obrovská dilema pre podnikateľov. Pre tých, ktorí uvažujú nad prechodom zo živnosti na s.r.o., ale aj pre tých, ktorí začínajú podnikať, sme pripravili komplexné porovnanie týchto dvoch foriem. Aktualizované 13. júla 2021.

13. mar, 2016

Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

5. jan, 2019
Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

5. jan, 2019