Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

Prevádzkovanie tejto činnosti je viazanou živnosťou. Od 1. februára 2020 sa menia podmienky na jej získanie. Pribúda povinnosť absolvovať odbornú skúšku. Prečítajte si podrobnosti.

24. júl, 2013
Tím portálu Firmáreň
Ako si založiť živnosť

Aktualizované 19. 1. 2020

Čo je to realitná činnosť

Prevádzkovanie tejto činnosti je viazanou živnosťou. Jej obsahom je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Sprostredkovateľ (realitná kancelária) vykonáva pre klienta sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť s odbornou starostlivosťou na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Nejde teda o samotný predaj/kúpu alebo prenájom ale o sprostredkovanie takéhoto obchodu. A vždy musí ísť o nehnuteľnosti (reality).

Ako získať oprávnenie na podnikanie

Na prevádzkovanie tejto živnosti musí záujemca o podnikanie získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný živnostenský (okresný) úrad.

Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a uhradiť správny poplatok vo výške 15 € (7,5 € v prípade elektronického ohlásenia živnosti) za každú viazanú živnosť.

 1. Všeobecné podmienky pre prevádzkovanie viazanej živnosti:
  • dosiahnutie veku 18 rokov
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov)
 2. Osobitnou podmienkou prevádzkovania viazanej živnosti je preukázanie odbornej spôsobilosti týmito dokladmi:
  • doklad preukazujúci vysokoškolské vzdelanie ekonomického, právnického, stavebného  alebo architektonického smeru, alebo
  • doklad preukazujúci úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou, 2 roky praxe v odbore a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa osobitného zákona. .

Do 31. januára 2020 postačoval doklad preukazujúci úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore ( v prípade ak žiadateľ nemal vysokoškolské vzdelanie vo vyššie uvedených smeroch).

Pozn.: Splnenie všeobecných podmienok u slovenskej právnickej osoby: všeobecné podmienky musí spĺňať štatutárny orgán, príp. zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, osobitné podmienky musí spĺňať ustanovený zodpovedný zástupca, ak živnostenský zákon neustanoví inak.

Podmienku odbornej spôsobilosti môže podnikateľ splniť aj prostredníctvom ustanovenia osoby zodpovedného zástupcu.

Zdroj: www.minv.sk

Súvisiace články

Ako si založiť živnosť?

Ako začať podnikať? Založenie živnosti je najjednoduchší a najdostupnejší spôsob ako na to. Aké sú povinnosti podnikateľa po založení živnosti? Prečítajte si článok. Aktualizované 28.2.2021.

8. jan, 2014
Notebook a nástroje

Ako začať podnikať? Založenie živnosti je najjednoduchší a najdostupnejší spôsob ako na to. Aké sú povinnosti podnikateľa po založení živnosti? Prečítajte si článok. Aktualizované 28.2.2021.

8. jan, 2014

Ako si rozšíriť predmet podnikania?

Eseročky a živnostníci si môžu rozšíriť predmet podnikania počas svojej existencie kedykoľvek. Nemusí to byť nič zložité. Tu je návod ako na to. Aktualizované 30. marca 2023.

30. mar, 2023

Eseročky a živnostníci si môžu rozšíriť predmet podnikania počas svojej existencie kedykoľvek. Nemusí to byť nič zložité. Tu je návod ako na to. Aktualizované 30. marca 2023.

30. mar, 2023