Živnosť na stavebné práce

ako si založiť živnosť
Tím portálu Firmáreň

Podnikatelia, živnostníci a zamestnanci väčších či menších firiem pôsobia v stavebníctve najrozličnejším spôsobom – od veľkých dodávateľov, cez menšie subdodávky až po pomocné práce na stavbách. Ak si potrebujete založiť živnosť na stavebné práce, v tomto článku sa dozviete praktické informácie ako na to.

Začiatok podnikania

Peter a Tomáš sú spolužiaci zo základnej školy. Jeden z nich má ukončenú učňovku s odborom murár a druhý skončil strednú záhradnícku školu. Po strednej škole boli obaja bez práce a preto sa rozhodli začať spolu podnikať v stavebnej oblasti. Na začiatku riešia dilemu, či môžu obaja začať podnikať v stavebníctve aj keď Tomáš má úplne iné vzdelanie. Chcú si založiť živnosť, lebo sa im to oplatí. Prvý rok nemusia vôbec platiť sociálne odvody.

Voľné živnosti v stavebníctve

Do skupiny, v ktorej nie je potrebné preukazovať žiadne vzdelanie ani prax patria:

 • Prípravné práce k realizácii stavieb
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (ak ich garantuje stavbyvedúci)
 • Dokončovacie stavebné práci pri realizácii exteriéru a interiéru okrem remeselných živností
 • Stavebné cenárstvo
 • Zhotovovanie mozaikových obrazov

Na založenie živnosti stačí splniť tri požiadavky:

 1. dosiahnutie veku 18 rokov
 2. spôsobilosť na právne úkony
 3. bezúhonnosť – občan SR ho však predkladať nemusí, živnostenský úrad si ho vyžiada sám.

S takýmito voľnými živnosťami môžu teda Tomáš a Peter začať podnikať aj bez ohľadu na školu a prax – nemusia dokladať  nič.

Remeselné živnosti v stavebníctve

Do remeselných stavebných živností patrí napríklad murárstvo, podlahárstvo alebo pokrývačstvo.

Na založenie remeselnej živnosti už musí podnikateľ spĺňať okrem všeobecných podmienok (ako pri voľnej živnosti) navyše aj osobitnú podmienku. Je ňou preukázanie odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore (škola a prax).

Odborná spôsobilosť, o ktorej je reč, sa preukazuje nasledujúcimi spôsobmi:

 1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru, výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 2. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 3. dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 4. osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
 5. dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

Peter má vyštudovanú učňovku v odbore murár, spĺňa osobitnú podmienku odbornej spôsobilosti a preto si môže bez problémov založiť remeselnú živnosť murárstvo – písmeno a). Tomáš to má o čosi zložitejšie. Vyštudoval za záhradníka, môže preto poskytovať stavebné služby iba v rozsahu voľných živností, takže môže robiť Petrovi stavebného pomocníka.  Ak by však mal dva roky praxe v murárstve a jeho škola by sa považovala ako stredná škola v príbuznom odbore, živnosť na murárstvo by dostal aj on.

Koľko stojí založenie živnosti online v stavebníctve

Ak si vyberiete akýkoľvek počet činností (voľných živností) a rozhodnete si založiť živnosť online cez portál firmaren.sk zaplatíte konečnú cenu iba 25 eur. Za každú remeselnú živnosť (napríklad murárstvo) s pripláca iba 7,50 eur.

Postup ako na to

Pre začatie podnikania vo voľných aj remeselných stavebných živnostiach je potrebné získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení – tzv. živnostenský list. To vydáva miestne príslušný živnostenský úrad (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania) podľa trvalého bydliska alebo podľa sídla firmy, ak ide o právnickú osobu).

Dva spôsoby založenia živnosti:

 1. Klasicky– návštevou živnostenského úradu v mieste trvalého bydliska alebo
 2. ONLINE – elektronicky cez portál firmaren.sk alebo ak má podnikateľ zaručený elektronický podpis aj cez ústredný portál slovensko.sk. Online sa to oplatí – šetrí to čas a určite aj peniaze.

Čo všetko stavebné živnosti zahŕňajú

Remeselná živnosť murárstvo:
Táto živnosť zahŕňa vykonávanie murárskych, obkladačských, šamotárskych prác, kladenie keramických podláh pri výstavbe, rekonštrukciách /mimo reštaurátorských prác/ súčasných i historických objektov; odborné hlavne murárske práce zamerané na realizáciu múrov, klenieb z rôznych materiálov, murovanie kanalizačných stôk a nadväzujúcich kanalizačných a vodárenských objektov; zhotovovanie vnútorných a vonkajších omietok, žiaruvzdorných výmuroviek, striekanie (torkretovanie); osadzovanie prefabrikovaných prekladov, schodov, zárubní, okien, zábradlí, rímsových dosák, komínových zostáv a podobne; vykonávanie konštrukcií zo sklobetónu, kyselinovzdorných podláh a obkladov, vykonávanie špeciálnych izolácií historických objektov, zhotovovanie mozaík (výtvarných podľa umeleckého návrhu) i mozaikových obkladov; zhotovovanie zateplovacieho systému fasád budov vrátane povrchovej úpravy; vykonávanie špeciálnych dlažieb (kamenné dosky, benátska dlažba); obkladačské práce so všetkými druhmi obkladových materiálov vo vzťahu ku živnosti; vykonávanie opráv žiaruvzdorných výmuroviek, vložkovanie komínov keramickými materiálmi.

Voľné stavebné živnosti
Voľné stavebné živnosti sú rozdelené do piatich kategórií.

 1. Prípravné práce k realizácii stavby. Patria sem napríklad pomocné práce, demolačné práce, výkopové a zemné práce, úprava terénu, montáž dočasných sociálnych zariadení, prieskumné vrty a vrtné práce pre stavebné účely, odvodňovacie práce, armovacie práce, príprava debnenia, zhotovovanie podporných konštrukcií, montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín, demontáž strešnej krytiny, rozvodov a armatúr. V tejto živnosti môžete vykonávať aj montáž a demontáž nafukovacích hál.
 2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. V prípade, že stavbu garantuje odborne spôsobilá osoba, teda stavbyvedúci môžete robiť jednoduché stavby, drobné stavby a ich zmeny, inžinierske a pozemné stavby.
 3. Dokončovacie stavebné práce ako napríklad maliarske, natieračské, tapetovacie, sklenárske, betonárske práce. Rovnako obsahujú aj kladenie potrubí, optických káblov, zámkovej dlažby, vysekávanie drážok pre inštalačné rozvody, vykonávanie protikoróznych nástrekov, kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením, brúsenie drevených podlahových krytín, obkladanie stien suchým spôsobom, montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov, stierkovanie, montáž sadrokartónových dosiek, prestaviteľných priečok, výmenu a osadzovanie okien a parapetov, montáž markíz, okien, žalúzií a pod.

Do voľných živností patrí aj zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov (4) a stavebné cenárstvo (5).

Ďalšie súvisiace články:

Založenie živnosti online

Ako si nahlásiť prevádzkáreň
Začínate podnikať a potrebujete štartovací kapitál?

Tím portálu firmaren.sk

____

Cez portál firmaren.sk si môžete jednoducho:

založiť živnosť

založiť s.r.o.

založiť občianske združenie

vybaviť likvidáciu firmy, prevod firmy

alebo zmeniť údaje vo firme ( napríklad v s.r.o.: zmena sídla, zmena konateľa, zmena názvu, rozšírenie predmetu podnikania a podobne alebo vo vašej živnosti: zmena názvu, zmena adresy, pridanie živností a podobne)