Chcete občianske združenie a prijímať 2%? Založte si ho do konca roka!

Občianske združenie sa hodí na podporu zmysluplných spoločných záujmov a cieľov. Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Veľkou výhodou je aj to, že združenia môžu prijímať 2% z dane a na rozdiel od eseročiek nemá jednoznačného vlastníka a netreba ani nahlasovať jeho konečného užívateľa výhod. Prečítajte si, ako si založiť občianske združenie ešte tento rok.

18. okt, 2015
Tím portálu Firmáreň
Založenie občianskeho združenia

Urobte to do konca roka

Ak zvažujete založenie občianskeho združenia, nečakajte. V tomto prípade totiž platí „čím skôr, tým lepšie“. Môžete tým iba získať:

Aby mohlo občianske združenie prijímať dve percentá (2%) z budúcoročnej zaplatenej dane, musí vzniknúť ešte v tomto roku.

Ako si založiť občianske združenie

Registráciu občianskych združení vykonáva iba jediný úrad na Slovensku, a tým je Ministerstvo vnútra SR, so sídlom v Bratislave.
Ako na to? Možností máte viac:

 1. Celú registráciu združenia môžete vybaviť v papierovej forme priamo na ministerstve alebo aj poštou. Ak máte zaručený elektronický podpis môžete urobiť registráciu cez ústredný portál verejnej správy slovensko.sk.
 2. Založenie občianskeho združenia necháte na Firmáreň, online a bez starostí.
 3. Registráciu občianskeho združenia si vybavíte sami, bez pomoci.

V prvom prípade sa všetko vybavuje klasickou administratívou. Ministerstvo si od vás vypýta registračný poplatok 66 eur a prípadné doplnenia údajov alebo opravy dokumentov, ktoré bývajú časté, bude od vás žiadať písomne. Viac informácií o tejto možnosti nájdete na stránkach ministerstva vnútra.

Výhodou druhého spôsobu je najmä pohodlie a cena. Ak celú administratívu a komunikáciu s ministerstvom necháte na portál firmáreň.sk, združenie máte vybavené bez roboty a momentálne za akciovú cenu iba 99 eur, vrátane poplatkov. Overené, vzorové a stovky krát použité a schválené listiny zaručujú, že ich ministerstvo nebude vracať na prepracovanie.

Tretí spôsob založenia združenia sa hodí tomu, kto si rád robí veci samostatne, podľa kvalitných návodov, s použitím vzorových dokumentov a s podporou profesionálov. Pozrite si porovnanie.

Koľko trvá registrácia občianskeho združenia

Ministerstvo má na registráciu združenia 15 dní odo dňa doručenia kompletného a bezchybného návrhu na registráciu so zaplateným správnym poplatkom. Súčasne s registráciou združenia ministerstvo pridelí aj IČO (túto kompetenciu už nemá Štatistický úrad SR, ale priamo ministerstvo).

Ak si vybavujete občianske združenie prvý krát a bez pomoci, rozhodne si nechajte dobrú časovú rezervu. V procese registrácie sa totiž môže vyskytnúť akákoľvek maličkosť, ktorá zvykne celý proces natiahnuť aj o týždne.

Čo potrebujete na založenie občianskeho združenia

Tri osoby

Návrh na registráciu občianskeho združenia podpisujú a podávajú tri osoby, ktoré tvoria prípravný výbor združenia. Jedna z nich je potom oprávnená oficiálne robiť úkony smerujúce k vzniku zduženia. Aspoň jeden z členov musí mať viac ako 18 rokov.

Dva dokumenty

 1. Stanovy občianskeho združenia (musia byť v súlade so zákonom)
 2. Návrh na registráciu občianskeho združenia (podpisujú ho traja členova prípravného výboru)

Poplatok

Ak sa rozhodnete občianske združenie zakladať sami, pripravte si 66 eur (založenie klasickou, papierovou metódou) alebo 33 eur (založenie online), ktoré je potrebné zaplatiť najneskôr do podania návrhu na registráciu. Ak ho uhradíte neskôr, ministerstvo vám pošle list a  registračný proces začne až po zaplatení. Platiť sa dá e-kolkami.

Tip: Ak nemáte čas alebo chuť spisovať registračné dokumenty a dopisovať si s ministerstvom vnútra,  pridajte sa k desiatkam ďalších a nechajte založenie občianskeho združenia na Firmáreň.

Založiť združenie

Čo musia obsahovať dokumenty

Zákon o občianskych združeniach vyžaduje aby stanovy a návrh obsahovali tieto náležitosti:

A. Stanovy občianskeho združenia:

 • názov a sídlo združenia
 • cieľ činnosti
 • orgány združenia a spôsob ich ustanovovania
 • určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia
 • ustanovenia o organizačných jednotkách, ak budú zriadené a budú konať vo svojom mene
 • zásady hospodárenia
 • práva a povinnosti členov
  Názov združenia

  • mal by byť v slovenskom jazyku, hoci v súčasnosti už ministerstvo začína akceptovať aj zahraničné názvy (treba ich však vysvetliť)
  • môže pozostávať iba z označenia (napr. Veselé Kysučanky) a môže, ale nemusí obsahovať aj slová ako občianske združenie (napr. Občianske združenie Rozprávkový tábor), spolok (Spolok priateľov dinosaurov), spoločnosť, spoločenstvo (napr. Spoločnosť intelektuálnej mládeže), športový klub (napr. Športový klub Kobra, Futbalový klub učiteľov, HK Orol a podobne), klub (napr. Klub priateľov dobrého jedla), asociácia, zväz, aliancia atď.
  • musí byť presný, jednoznačný, zhodný s návrhom na registráciu (vrátane veľkých a malých písmen, pomlčiek a podobne.)
  • podľa § 6 ods. 4 citovaného zákona musí sa líšiť od právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky – dobré je preto si overiť existenciu názvu napríklad na www.orsr.sk.
  • ak je v názve občianskeho združenia priezvisko fyzickej osoby, je potrebné k návrhu na registráciu predložiť aj súhlas tejto osoby; ak táto fyzická osoba nežije, súhlas jej dedičov, ak sú známi.
 • Sídlo združenia
  Sídlo môže byť na ktorejkoľvek adrese v SR. Zákon nevyžaduje súhlas vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej sa má sídlo nachádzať. Adresou sídla sa rozumie názov obce s uvedením jej PSČ, ulica, číslo domu. Sídlom právnickej osoby sa rozumie adresa, z ktorej sa riadi jej činnosť.
  Ciele združenia
  Nie sú zákonom pevne stanovené. Môžete si uviesť napríklad:

  • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
  • podpora a rozvoj telesnej kultúry,
  • poskytovanie sociálnej pomoci,
  • zachovanie kultúrnych hodnôt,
  • podpora vzdelávania,
  • ochrana ľudských práv,
  • ochrana a tvorba životného prostredia,
  • veda a výskum,
  • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti a pod.

TIP: Ciele nepíšte stručne, ale čo najobšírnejšie, aby zahŕňali čo najviac aktivít, ktoré tým, že sú uvedené v cieľoch, sú oslobodené od dane. Ak chcete prijímať 2% z dane, uveďte medzi cieľmi aj oblasti, ktoré vyžaduje zákon o dani z prímov. Pri uvádzaní cieľov používajte skôr formulácie ako „podpora“ nejakej myšlienky, cieľa atď. alebo „pomoc pri“ nejakej aktivite a podobne. Orgány združenia a spôsob ich ustanovovania Povinné sú iba dva: štatutárny orgán a orgán, ktorý sa skladá z členov občianskeho združenia. Ten prvý môžete nazvať ako predseda, riaditeľ, prezident a podobne. Ten druhý orgán je najvyšším orgánom združenia a môže sa volať rada členov, členská schôdza, zhromaždenie členov a podobne. Kontrolné orgány, ako napríklad revízna komisia, kontrolný výbor a podobne nie sú povinné a ak ich nepotrebujete, nekomplikujte si nimi život. Zásady hospodárenia Táto zdanlivo nepodstatná náležitosť môže mať pre občianske združenie vplyv na zdaňovanie jeho činnosti. Napríklad je dobré v tejto časti uviesť, že príjmami občianskeho združenia sú aj členské príspevky – iba tak budú totiž oslobodené od dane. Medzi príjmy združenia je dobré uviesť v stanovách aj iné zdroje Občianske združenie a podnikanie. Združenie môže podnikať. Obmedzenie však spočíva v tom, že zisk možno použiť iba na činnosť tejto neziskovej organizácie a na rozdiel od eseročiek sa nedá oficiálne vyplatiť. TIP: Na ciele, ktoré máte uvedené v stanovách si nepýtajte podnikateľské oprávnenie (napr. živnostenské). Môžete sa tak vyhnúť tomu, aby boli tieto činnosti zdaňované. Príjmy z cieľov združenia sú totiž od dane oslobodené, príjmy z podnikateľskej činnosti však nie.

B. Návrh na registráciu

 • údaje o troch zakladajúcich členov (nie menej) – ich mená a priezviská, dátumy narodenia, rodné čísla a adresy trvalého bydliska
 • určenie, ktorá osoba z uvedených troch je oprávnená konať v mene združenia
 • dátum a podpisy všetkých troch zakladajúcich členov
 • označenie adresáta – adresa Ministerstva vnútra SR
 • prílohy – 2x stanovy a zaplatenie správneho poplatku 66 eur (prípadne 33 ak ide o elektronické podanie)

Traja členovia prípravného výboru nie sú automaticky prvými členmi združenia. Na to, aby sa stali členmi je potrebné ich prijatie v súlade so stanovami združenia.

Občianske združenie ako neziskovka

Občianske združenie je právnickou osobou, samostatným subjektom.  Môže uzatvárať zmluvy, disponovať svojim majetkom, prijímať dary, uzatvárať pracovné zmluvy ako zamestnávateľ a podobne. Občianske združenia radíme do tzv. tretieho sektora, niekedy nazývaného aj ako neziskový sektor. Vznik a fungovanie občianskych združení sa spravuje zákonom č. 83/1990 Zb. v platnom znení.

Občianske združenie niekedy nazývame ako nezisková organizácia. Je to v poriadku, hoci treba rozlišovať. Oficiálne totiž existuje ešte jedna iná právna forma neziskovky a tá má názov „nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby“.

Osobitným typom je také združenie, ktoré vzniká v súvislosti s procesom posudzovania vplyvov činností na životné prostredie podľa zákona č. 127/1994 Z.z. (EIA).

Založiť združenie

Tím portálu Firmáreň.sk

Súvisiace články

Ako si zaregistrovať občianske združenie?

Ako si založiť občianske združenie? Zvládnete to úplne sami podľa návodu alebo celý proces necháte bezstarostne na niekoho iného? Cez portál firmaren.sk to viete urobiť obidvomi spôsobmi. Pozrite si porovnanie a vyberte si.

16. nov, 2019
Občianske združenie

Ako si založiť občianske združenie? Zvládnete to úplne sami podľa návodu alebo celý proces necháte bezstarostne na niekoho iného? Cez portál firmaren.sk to viete urobiť obidvomi spôsobmi. Pozrite si porovnanie a vyberte si.

16. nov, 2019

Občianske združenie a jeho registrácia na 2%. Zozbierali sme najdôležitejšie otázky a tu sú odpovede

Zozbierali sme najdôležitejšie otázky k registrácii občianskeho združenia k 2 % z daní. Tu sú fundované odpovede.

2. sep, 2023
Občianske združenie dane

Zozbierali sme najdôležitejšie otázky k registrácii občianskeho združenia k 2 % z daní. Tu sú fundované odpovede.

2. sep, 2023

Pozrite si desať otázok a odpovedí ako si založiť občianske združenie

Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Na toto všetko môžete využiť občianske združenie. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Firmáreň vám prináša odpovede na základné otázky týkajúce sa založenia občianskeho združenia.

23. okt, 2017
Ako si založiť občianske združenie

Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Na toto všetko môžete využiť občianske združenie. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Firmáreň vám prináša odpovede na základné otázky týkajúce sa založenia občianskeho združenia.

23. okt, 2017

Toto je osem dôvodov, prečo si založiť občianske združenie

Založiť občianske združenie je pomerne jednoduché. Okrem tejto výhody však občianske združenia prinášajú celý rad ďalších benefitov ktoré môžete využiť. V nasledujúcom texte si v bodoch pozrite prehľad výhod založenia občianskeho združenia.

9. nov, 2017
občianske združenie

Založiť občianske združenie je pomerne jednoduché. Okrem tejto výhody však občianske združenia prinášajú celý rad ďalších benefitov ktoré môžete využiť. V nasledujúcom texte si v bodoch pozrite prehľad výhod založenia občianskeho združenia.

9. nov, 2017

Založ si občianske združenie sám/sama

Potrebujete občianske združenie, ale najradšej by ste si ho založili sám alebo sama? Presne pre vás je určený tento návod. Podrobne vám ukážeme, ako si dokážete založiť občianske združenie svojpomocne a bez platenia veľkých súm právnikom.

27. okt, 2019
Zalozenie OZ svojpomocne

Potrebujete občianske združenie, ale najradšej by ste si ho založili sám alebo sama? Presne pre vás je určený tento návod. Podrobne vám ukážeme, ako si dokážete založiť občianske združenie svojpomocne a bez platenia veľkých súm právnikom.

27. okt, 2019