Chcete sa živiť prekladateľstvom alebo vyučovať cudzie jazyky?

Rozhodli ste sa začať podnikať a budú vás živiť cudzie jazyky? V tomto článku sa dozviete, čo všetko si musíte vybaviť na poskytovanie služieb prekladateľstva, tlmočníctva a vyučovania cudzích jazykov a ako si na to jednoducho založiť živnosť.

16. nov, 2014
Tím portálu Firmáreň
Založenie živnosti - jazyková škola

Klára pracuje na obchodnom oddelení medzinárodnej firmy kde saa stará o nemecky hovoriacich klientov. Hovorí plynule po nemecky a francúzsky a veľa dokumentov aj sama prekladá. Hoci ju práca baví, chcela by od života niečo viac a založiť si vlastnú firmu. V práci však dobre zarába a preto nechce riskovať a hneď sa jej vzdať. Rozhodla sa, že si vyskúša zatiaľ založiť živnosť popri zamestnaní a uvidí ako jej to pôjde. Okrem prekladateľstva a tlmočenia uvažuje nad tým, že by si privyrábala aj vyučovaním týchto jazykov.

Živnosť popri zamestnaní

Kláre sa rozhodne oplatí založiť si živnosť popri zamestnaní, pretože do podania prvého daňového priznania nemusí platiť sociálne odvody (prvý rok). A aj preddavky na zdravotné poistenie si môže nastaviť na začiatku v nulovej výške. Stačí jej len spraviť prvý krok a tým je založenie živnosti.

Akú živnosť potrebujem

Ak chcete byť prekladateľom a prípadne poskytovať aj tlmočnícke služby, potrebujete si zriadiť živnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby. Pre vyučovanie cudzích jazykov je potrebné zriadiť si živnosť Vyučovanie v odbore cudzích jazykov. Pozor, tieto živnosti neplatia na úradné preklady.

Na obe živnosti teda na prekladateľstvo a tlmočníctvo ako aj na vyučovanie cudzích jazykov musíte spĺňať tie isté všeobecné aj osobitné podmienky. Preto, ak si nie ste ešte istí, čím presne sa budete živiť je výhodné vybaviť si obe. Toto je aj prípad Kláry, keďže chce pracovať s cudzími jazykmi a pravdepodobne bude učiť, ale aj tlmočiť a prekladať, požiada o obe živnosti naraz.

Aké podmienky musím spĺňať

Prevádzkovanie týchto služieb je viazanou živnosťou. To znamená, že okrem všeobecných podmienok je tu aj podmienka odbornej spôsobilosti.

 1. Všeobecné podmienky prevádzkovania viazanej živnosti sú:
  • dosiahnutie veku 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony,
  • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov, nesmie byť starší ako 3 mesiace a musí byť v slovenskom jazyku) – občan SR ho však predkladať nemusí, živnostenský úrad si ho vyžiada sám.
 2. Osobitná podmienka – je ňou preukázanie odbornej spôsobilosti nasledovnými spôsobmi:
  • diplomom o ukončenom štúdiu príslušných jazykov na vysokej škole, alebo
  • vysvedčením o štátnej jazykovej skúške, alebo
  • preukázaním aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť.

Pozor! Priznaná živnosť sa vzťahuje iba na jazyk, v ktorom dokladujete odbornú spôsobilosť. Ak ste teda študovali nemčinu, ale hovoríte plynule aj po francúzsky, kurzy francúzštiny nemôžete oficiálne viesť. Živnosť vám vydajú iba na nemecký jazyk. Ak ste však vyštudovali viacero jazykov, pokojne si môžete založiť živnosť na všetky jazyky, a to za cenu jedného. Správny poplatok sa platí iba jeden, bez ohľadu na počet jazykov.

Ak ste študovali v zahraničí, dajte si vopred diplom uznať naším ministerstvom školstva.

Aké sú poplatky

Správny poplatok za každú viazanú živnosť je 15 eur. Ak sa rozhodnete pre elektronické podanie, napríklad cez portál www.firmaren.sk, ušetríte až 50 % a zaplatíte len 7,50 eur.

Klára sa rozhodla pre obe živnosti – aj tlmočenie a prekladateľstvo a aj výučbu cudzích jazykov. Má štátne skúšky z nemčiny a francúzštiny, takže môže každú z týchto činností poskytovať v oboch jazykoch. Správny poplatok však zaplatí len jeden za každú živnosť, bez ohľadu na počet jazykov, čiže 2 x 15 eur (alebo 2 x 7,5 eur, ak si dá založiť živnosť online).

Postup ako na to

Aby ste mohli začať tlmočnícke a prekladateľské služby poskytovať alebo vyučovať cudzie jazyky musíte získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. To vydáva miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad podľa vášho bydliska (ak ste fyzická osoba) alebo podľa sídla firmy (ak ste právnická osoba).

Živnosť si môžete založiť dvomi spôsobmi:

 1. klasicky – návštevou živnostenského úradu v mieste trvalého bydliska alebo
 2. online – elektronicky cez portál www.firmaren.sk alebo ak máte zaručený elektronický podpis cez ústredný portál www.slovensko.sk.

K ohláseniu živnosti sa prikladajú nasledovné prílohy:

 • doklad preukazujúci vašu odbornú spôsobilosť alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený do funkcie (napr. doklad o ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru, doklad o praxi, atď.)
 • oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ak je adresa miesta podnikania iná ako adresa miesta bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby
 • výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie, ak je ustanovený.

Čo všetko zahŕňa táto živnosť?

Obsahom týchto viazaných živností je vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo prekladateľské a tlmočnícke služby. Môžete teda robiť dve skupiny služieb:

 1. Viesť vlastné jazykové kurzy alebo vyučovať v rôznych vzdelávacích inštitúciách.
 2. Prekladateľské a tlmočnícky služby z jedného jazyka do druhého, vrátanie tlmočenia do a zo znakovej reči. Z činnosti prekladateľské a tlmočnícke služby sú vylúčené služby tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úradné preklady do živnosti nespadajú

Na „okrúhlu pečiatku“ potrebujete príslušné vzdelanie a päť rokov dokázateľnej praxe. Navyše je potrebné absolvovať skúšku odbornú prekladateľskú skúšku, o ktorú je potrebné požiadať si na Ministerstve spravodlivosti SR. Po jej úspešnom zvládnutí budete zapísaní do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.)

Tím portálu firmaren.sk

____

Cez portál firmaren.sk si môžete jednoducho:

založiť živnosť

založiť s.r.o.

založiť občianske združenie

vybaviť likvidáciu firmy, prevod firmy

alebo zmeniť údaje vo firme ( napríklad v s.r.o.: zmena sídla, zmena konateľa, zmena názvu, rozšírenie predmetu podnikania a podobne alebo vo vašej živnosti: zmena názvu, zmena adresy, pridanie živností a podobne)