Chystáte sa otvoriť si reštauráciu?

Na prevádzkovanie reštaurácie potrebujete predmet podnikania (živnosť) s názvom pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, a to bez ohľadu na to, či ste živnostník alebo spoločnosť. Prevádzkovanie tejto činnosti je remeselnou živnosťou. Založenie živnosti alebo rozšírenie predmetu podnikania sro si vyžaduje získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad.

9. jan, 2014
Tím portálu Firmáreň
Ikonky varenia a jedla

Všeobecné a osobitné podmienky pre remeselnú živnosť

Fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba (spoločnosť), ktorá hodlá prevádzkovať remeselnú živnosť, musí splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti:

 • všeobecnými podmienkami prevádzkovania remeselnej živnosti sú:
  • dosiahnutie veku 18 rokov
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov)
 • osobitnou podmienkou prevádzkovania remeselnej živnosti je preukázanie odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore

Pozn.:
Splnenie všeobecných podmienok u slovenskej právnickej osoby (spoločnosti): všeobecné podmienky musí spĺňať štatutárny orgán, príp. zodpovedný zástupca, ak je ustanovený a osobitné podmienky musí spĺňať ustanovený zodpovedný zástupca.

Preukazom odbornej spôsobilosti je:

 • výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

Preukaz odbornej spôsobilosti je možné nahradiť

 1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore
 2. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore
 3. dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore
 4. diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore
 5. osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 6. dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky

Podmienku odbornej spôsobilosti môže podnikateľ splniť aj prostredníctvom ustanovenia osoby zodpovedného zástupcu.

Prílohy k založeniu živnosti:

 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť podnikateľa alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený do funkcie (napr. doklad o ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru, doklad o praxi, atď.)
 • oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ak je adresa miesta podnikania iná ako adresa miesta bydliska FO alebo sídla PO
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie, ak je ustanovený

Čo zahŕňa pohostinská činnosť

Obsahom remeselnej živnosti pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne sú činnosti spočívajúce v príprave a predaji jedál a nápojov, ak sa predávajú na priamu konzumáciu na mieste, v prevádzkarni, v ktorej sú predávané (okrem podávania raňajok hosťom, ubytovaných v ostatných kategóriách ubytovacích zariadení).

Ak sa iba chystáte založiť živnosť, podnikať v tomto predmete môžete už v deň ohlásenia živnosti. To isté platí, ak si chcete rozšíriť živnosť ako živnostník alebo rozšíriť si predmet podnikania ako s.r.o. Ak plánujete založenie s.r.o., tam vzniká podnikateľské oprávnenie nie dňom ohlásenia živnosti, ale až zápisom spoločnosti do obchodného registra.

Povinnosti podnikateľa

 • zriadiť si prevádzkareň (prevádzkareň je možné zriadiť si aj neskôr ako je deň ohlásenia živnosti), označiť ju a oznámiť jej zriadenie najneskôr v deň jej zriadenia. Prevádzkareň musí byť schválená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR
 • preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť: Fyzická preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Právnická osoba preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako sídlo, okrem PO, ktorá sa zapisuje do obchodného registra; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

Poplatky

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú remeselnú živnosť – 15 €
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú remeselnú živnosť podanú elektronicky –7,50€

Chcem si založiť živnosť online

V priebehu každého týždňa si cez portál firmáreň.sk založia svoju živnosť desiatky podnikateľov.

Ďalšie podobné články:
Založenie živnosti
Čo musím urobiť po založení živnosti
Zrušenie alebo pozastavenie živnosti

Článok spracoval: Tím portálu firmáreň.sk
Zdroj: Stránky MV SR

Už viac ako 10 000 podnikateľov si uľahčuje prácu vďaka SuperFaktúra.sk. Vyskúšajte ju aj vy, podnikajte s radosťou.

Už viac ako 10 000 podnikateľov si uľahčuje prácu vďaka SuperFaktúra.sk. Vyskúšajte ju aj vy, podnikajte s radosťou.