Čo je daňová licencia a kto ju platí

16. nov, 2014
Tím portálu Firmáreň
Kto musí platiť daňovú licenciu?
Tím portálu Firmáreň

Daňová licencia je minimálna daň, ktorú musí podnikateľ – právnická osoba zaplatiť, a to bez ohľadu na to, či vyvíja činnosť, či je v strate, alebo naopak generuje zisk. Predstavuje akúsi formu doplatku, za podnikanie.

Kto daňovú licenciu neplatí?

Daňovú licenciu v roku 2015 nebudú platiť firmy, ktoré vznikli v roku 2014, pretože podľa zákona ju neplatí daňovník,  ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol.

Daňová licencia sa ďalej netýka verejných obchodných spoločností (v.o.s.), firiem, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii, firiem, ktoré prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko a taktiež sa netýka živnostníkov.

Daňovú licenciu neplatia ani tie subjekty, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania, ako napríklad záujmové či občianske združenia, profesijné komory, politické strany, vysoké školy a podobne.

V prípade, že firma povinná platiť daňovú licenciu zamestnáva za rok priemerne najmenej 20% zamestnancov so zdravotným postihnutím, daňová licencia sa jej zníži na polovicu.

Dokedy musí byť daňová licencia uhradená?

Daňová licencia je splatná prvýkrát v roku 2015 rovnako daň z príjmu, t.j. za každé zdaňovacie obdobie v riadnej lehote na podanie daňového priznania, a teda do 31.3.2015. Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania napríklad do 30.6.2015, daňová licencia je splatná v tejto lehote.

Ak právnickej osobe vyjde v daňovom priznaní nižšia daň, ako je výška daňovej licencie, musí zaplatiť daňovú licenciu.

Ak právnickej osobe vyjde v daňovom priznaní vyššia daň, ako je výška daňovej licencie, zaplatí túto výšku dane a daňovú licenciu neplatí.

Výška daňovej licencie

Zákon stanovuje tri sumy daňovej licencie. Ich výška závisí od tržieb spoločnosti a od toho, či je, alebo nie je firma platcom dane z pridanej hodnoty (DPH).

1) Daňovník,  neplatca DPH, ktorý nedosiahol  obrat viac ako 500.000,- Eur bude platiť daňovú licenciu vo výške 480,- Eur,

2) Daňovník,  platca DPH, ktorý nedosiahol  obrat viac ako 500.000,- Eur bude platiť daňovú licenciu vo výške 960,- Eur,

3) Daňovník, ktorý dosiahol  obrat viac ako 500.000,- Eur bude platiť daňovú licenciu vo výške 2.880,- Eur.

Ročný obrat firmy, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva je súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie. Daňovník, ktorý účtuje v jednoduchom účtovníctve za ročný obrat považuje súhrn príjmov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie.

Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 mesiacov, výška daňovej licencie sa bude pomerne krátiť podľa počtu kalendárnych mesiacov príslušného zdaňovacieho obdobia, t.j. v prípade daňovej licencie vo výške 480 EUR a zdaňovacieho obdobia dlhého 6 mesiacov, sa povinnosť skráti na 240 EUR.

Mgr. Martin Ducár
spolupracovník portálu firmaren.sk

Prečítajte si aj súvisiaci článok: Likvidácia firmy – ako neplatiť daňovú licenciu za rok 2014.

____

Cez portál firmaren.sk si môžete jednoducho:

založiť živnosť

založiť s.r.o.

založiť občianske združenie

vybaviť likvidáciu firmy, prevod firmy

alebo zmeniť údaje vo firme ( napríklad v s.r.o.: zmena sídla, zmena konateľa, zmena názvu, rozšírenie predmetu podnikania a podobne alebo vo vašej živnosti: zmena názvu, zmena adresy, pridanie živností a podobne)