Čo je to prevádzkareň a ako ju zriadiť

Kedy je potrebné zriadiť prevádzkareň? Môžem podnikať aj v sídle alebo v mieste podnikania bez zriadenia prevádzkarne? Ako si zriadiť prevádzkareň? Aký je rozdiel medzi miestom podnikania, sídlom a prevádzkarňou? To sú otázky, v ktorých má začínajúci podnikateľ často „hokej“. Tento článok prináša odpovede.

20. jan, 2014
Tím portálu Firmáreň
Energetická Ikonka dom

Prevádzkareň a miesto podnikania (sídlo) podnikateľa

Prevádzkareň je priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť – určitá podnikateľská činnosť. Podľa živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Zb.) prevádzkarňou nie je priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti, ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

Miesto podnikania, akési „sídlo“ podnikateľa – živnostníka, a sídlo obchodnej spoločnosti je priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti. Je to adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.

Ak má živnostník miesto podnikania na adrese svojho trvalého bydliska, nemusí pri zakladaní živnosti preukazovať vzťah k nehnuteľnosti (napr. súhlasom vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomnou zmluvou). Obchodná spoločnosť, naopak, vždy preukazuje obchodnému registru, že má k nehnuteľnosti vlastnícke právo alebo užívacie právo, prípadne súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako jej sídla.

Zjednodušene povedané, rozdiel medzi prevádzkarňou a miestom podnikania (sídlom) podnikateľa je v tom, že v prevádzkarni dochádza k vykonávaniu jednotlivých hlavných činností, ktoré tvoria obsah predmetu podnikania (živnosti), zatiaľ čo z miesta podnikania alebo zo sídla sa podnikateľská činnosť skôr riadi.

Kedy je potrebné zriadiť prevádzkareň

Najčastejšie sa bude zriadenie prevádzkarne vyžadovať pri remeselných a výrobných činnostiach, pri ktorých dochádza k manipulácii s tovarom prípadne jeho opracovávaniu, k pohybu zákazníkov a zamestnancov (napríklad reštaurácia, poskytovanie ubytovacích služieb, obchod, kozmetický a kadernícky salón, výrobné alebo opravárske priestory a podobne). Živnostenský zákon však hovorí, čo nie je prevádzkareň, teda v akých prípadoch a pri akých činnostiach ju nie je potrebné zriaďovať. Prevádzkarňou nie je napríklad:

 1. priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
 2. stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
 3. miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
 4. výstavné priestory a vzorkové predajne,
 5. priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

Za prevádzkareň sa nepovažujú ani technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti, ku ktorým patria:

 1. stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie
 2. zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy (ľudovou technickou zábavou sa rozumie najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu)
 3. vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,
 4. pojazdné predajne,
 5. zariadenia na poskytovanie reklamy,
 6. predajné automaty.

Zriadenie prevádzkarne je veľmi individuálna záležitosť, ktorú ovplyvňuje celý rad okolností a charakter samotnej živnosti. Pri nejasnostiach je preto prospešné poradiť sa s odborníkmi. Kontrola zriadenia prevádzkarne spadá do právomoci živnostenského úradu.

Ako sa zriaďuje prevádzkareň?

Prevádzkareň je možné zriadiť poštou alebo osobne na živnostenskom úrade, ale aj online cez slovensko.sk. Zriadenie je možné urobiť aj neskôr ako je deň ohlásenia živnosti, teda dodatočne. Podnikateľ oznámi okresnému úradu – odboru živnostenského podnikania zriadenie prevádzkarne pred začatím činnosti v prevádzkarni, najneskôr v deň jej zriadenia (resp. do 15 dní od začiatku činnosti), pričom pri oznamovaní nie je povinný predkladať nájomnú zmluvu alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Stačí oznámenie. Doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti je však povinný mať k dispozícii aby ho mohol predložiť pri prípadnej kontrole. Zriadenie prevádzkarne sa v lehote 30 dní oznamuje aj príslušnému daňovému úradu.

Podnikateľ je povinný prevádzkareň označiť obchodným menom, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie. K obchodnému menu môže byť pripojený názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie (Obchodný zákonník). Ďalšie povinnosti vyplývajú aj zo zákona o ochrane spotrebiteľa). Napríklad povinnosť podnikateľa na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť:

 1. obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
 2. meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
 3. prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
 4. kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.

Zrušenie prevádzkarne

Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu v lehote do 15 dní od jej zrušenia.

Chcem si založiť živnosť online

V priebehu každého týždňa si cez portál firmáreň.sk založia svoju živnosť desiatky podnikateľov.

Ďalšie podobné články:

Založenie živnosti

Ako si založiť živnosť

Čo musím urobiť po založení živnosti

Zrušenie alebo pozastavenie živnosti

Článok spracoval: Tím portálu firmáreň.sk

Zdroj: Stránky MV SR

Súvisiace články

Rozšírenie predmetu podnikania - poľnohospodárstvo a lesníctvo nie je živnosťou

Ako si rozšíriť predmet podnikania a do obchodného registra zapísať poľnohospodársku prvovýrobu? Žiadne povolenie sa nevyžaduje – stačí ho uviesť v zakladateľskom dokumente a v návrhu na zápis do obchodného registra.

9. dec, 2013
Osobný rasť

Ako si rozšíriť predmet podnikania a do obchodného registra zapísať poľnohospodársku prvovýrobu? Žiadne povolenie sa nevyžaduje – stačí ho uviesť v zakladateľskom dokumente a v návrhu na zápis do obchodného registra.

9. dec, 2013

Ako si rozšíriť predmet podnikania?

Eseročky a živnostníci si môžu rozšíriť predmet podnikania počas svojej existencie kedykoľvek. Nemusí to byť nič zložité. Tu je návod ako na to. Aktualizované 30. marca 2023.

30. mar, 2023

Eseročky a živnostníci si môžu rozšíriť predmet podnikania počas svojej existencie kedykoľvek. Nemusí to byť nič zložité. Tu je návod ako na to. Aktualizované 30. marca 2023.

30. mar, 2023