Čo je to prevádzkareň a ako ju zriadiť

Energetická Ikonka dom
Tím portálu Firmáreň

Kedy je potrebné zriadiť prevádzkareň? Môžem podnikať aj v sídle alebo v mieste podnikania bez zriadenia prevádzkarne? Ako si zriadiť prevádzkareň? Aký je rozdiel medzi miestom podnikania, sídlom a prevádzkarňou? To sú otázky, v ktorých má začínajúci podnikateľ často „hokej“. Tento článok prináša odpovede.

Prevádzkareň a miesto podnikania (sídlo) podnikateľa

Prevádzkareň je priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť – určitá podnikateľská činnosť. Podľa živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Zb.) prevádzkarňou nie je priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti, ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

Miesto podnikania, akési „sídlo“ podnikateľa – živnostníka, a sídlo obchodnej spoločnosti je priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti. Je to adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.

Ak má živnostník miesto podnikania na adrese svojho trvalého bydliska, nemusí pri zakladaní živnosti preukazovať vzťah k nehnuteľnosti (napr. súhlasom vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomnou zmluvou). Obchodná spoločnosť, naopak, vždy preukazuje obchodnému registru, že má k nehnuteľnosti vlastnícke právo alebo užívacie právo, prípadne súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako jej sídla.

Zjednodušene povedané, rozdiel medzi prevádzkarňou a miestom podnikania (sídlom) podnikateľa je v tom, že v prevádzkarni dochádza k vykonávaniu jednotlivých hlavných činností, ktoré tvoria obsah predmetu podnikania (živnosti), zatiaľ čo z miesta podnikania alebo zo sídla sa podnikateľská činnosť skôr riadi.

Kedy je potrebné zriadiť prevádzkareň

Najčastejšie sa bude zriadenie prevádzkarne vyžadovať pri remeselných a výrobných činnostiach, pri ktorých dochádza k manipulácii s tovarom prípadne jeho opracovávaniu, k pohybu zákazníkov a zamestnancov (napríklad reštaurácia, poskytovanie ubytovacích služieb, obchod, kozmetický a kadernícky salón, výrobné alebo opravárske priestory a podobne). Živnostenský zákon však hovorí, čo nie je prevádzkareň, teda v akých prípadoch a pri akých činnostiach ju nie je potrebné zriaďovať. Prevádzkarňou nie je napríklad:

 1. priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
 2. stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
 3. miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
 4. výstavné priestory a vzorkové predajne,
 5. priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

Za prevádzkareň sa nepovažujú ani technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti, ku ktorým patria:

 1. stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie
 2. zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy (ľudovou technickou zábavou sa rozumie najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu)
 3. vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,
 4. pojazdné predajne,
 5. zariadenia na poskytovanie reklamy,
 6. predajné automaty.

Zriadenie prevádzkarne je veľmi individuálna záležitosť, ktorú ovplyvňuje celý rad okolností a charakter samotnej živnosti. Pri nejasnostiach je preto prospešné poradiť sa s odborníkmi. Kontrola zriadenia prevádzkarne spadá do právomoci živnostenského úradu.

Ako sa zriaďuje prevádzkareň?

Prevádzkareň je možné zriadiť aj neskôr ako je deň ohlásenia živnosti, teda dodatočne. Podnikateľ oznámi okresnému úradu – odboru živnostenského podnikania zriadenie prevádzkarne pred začatím činnosti v prevádzkarni, najneskôr v deň jej zriadenia, pričom pri oznamovaní nie je povinný predkladať nájomnú zmluvu alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Stačí oznámenie. Doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti je však povinný mať k dispozícii aby ho mohol predložiť pri prípadnej kontrole. Zriadenie prevádzkarne sa v lehote 30 dní oznamuje aj príslušnému daňovému úradu.

Podnikateľ je povinný prevádzkareň označiť obchodným menom, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie. K obchodnému menu môže byť pripojený názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie (Obchodný zákonník). Ďalšie povinnosti vyplývajú aj zo zákona o ochrane spotrebiteľa). Napríklad povinnosť podnikateľa na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť:

 1. obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
 2. meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
 3. prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
 4. kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.

Zrušenie prevádzkarne

Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu v lehote do 15 dní od jej zrušenia.

Chcem si založiť živnosť online

V priebehu každého týždňa si cez portál firmáreň.sk založia svoju živnosť desiatky podnikateľov.

Ďalšie podobné články:

Založenie živnosti

Ako si založiť živnosť

Čo musím urobiť po založení živnosti

Zrušenie alebo pozastavenie živnosti

Článok spracoval: Tím portálu firmáreň.sk

Zdroj: Stránky MV SR