Ďalšia povinnosť pre všetky eseročky(!): Nahláste rodné číslo spoločníka do obchodného registra

Do konca septembra 2021 musí mať každá spoločnosť, vrátane eseročiek, zapísané v obchodnom registri rodné čísla, dátumy narodenia, prípadne IČO všetkých spoločníkov. Tieto údaje sa predtým nezapisovali. Prečítajte si, či sa táto povinnosť vzťahuje aj na vás a čo vás čaká, ak si ju nesplníte.  AKTUALIZÁCIA: Vláda v júli schválila zmenu! – viac v článku.

20. máj, 2021
Boris Kukumberg
Obchodný register
Boris Kukumberg

Do konca septembra 2021 musí mať každá spoločnosť, vrátane eseročiek, zapísané v obchodnom registri rodné čísla, dátumy narodenia, prípadne IČO všetkých spoločníkov. Tieto údaje sa predtým nezapisovali. Prečítajte si, či sa táto povinnosť vzťahuje aj na vás a čo vás čaká, ak si ju nesplníte.  AKTUALIZÁCIA: Vláda v júli schválila zmenu! – viac v článku.

Tento článok bol vytvorený ešte pred zmenou, ktorú vláda schválila v júli 2021, a ktorá sa práve chystá do parlamentu. Ako sme v závere článku avizovali, niečo sa pripravovalo a, zdá sa, dopadne to dobre. Preto aktualizujeme stav:

  1. Zápis rodných čísiel by mal štát vykonať automaticky sám.
  2. Pridanie údajov do obchodného registra bude bezplatné.
  3. Termín sa posúva až na máj 2022.

Pôvodný článok:

Akých spoločností sa týka povinnosť nahlásiť nové údaje do obchodného registra

Rodné čísla a iné údaje spoločníkov SRO musia do obchodného registra nahlásiť všetky spoločnosti (vrátane jednoosobových s.r.o.), ktoré boli zaregistrované pred 1. októbrom 2020. Nové spoločnosti, ktoré sa do obchodného registra zapisujú po tomto dátume, už majú rodné číslo v obchodnom registri nahlásené súčasne s ich registráciou, a preto v tejto súvislosti nemusia robiť nič ďalšie. 

Do kedy je potrebné nahlásiť identifikačné údaje

Rodné číslo, dátum narodenia, prípadne IČO spoločníkov SRO je potrebné zapísať do obchodného registra do 30. septembra 2021, s tým, že túto povinnosť je možné splniť aj po tomto termíne, avšak v takom prípade najneskôr s podaním najbližšieho návrhu na akúkoľvek zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. Nie však neskôr ako do 30. septembra 2022.

Aké údaje sa musia zapísať do obchodného registra

Pri registrácii spoločnosti s ručením obmedzeným sa do obchodného registra zapisujú aj tieto nové údaje:

Pri spoločníkoch, ktorí sú fyzickými osobami:
– mená a priezviská,
– bydliská,
dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú pridelené (novinka).

Pri spoločníkoch – právnických osobách:
– obchodné mená alebo názvy,
– sídla a
identifikačné čísla (IČO), ak sú pridelené (novinka). 

Do 30. septembra 2020 sa dátumy narodenia spoločníkov, ani ich rodné čísla alebo IČO do registra nezapisovali, a preto ich je potrebné doplniť teraz, dodatočne osobitným návrhom. Pri ostatných osobách v SRO, ako je napríklad konateľ, prokurista a podobne, sa rodné čísla aj dátumy narodenia zapisovali aj predtým, a tak pre tieto funkcie nie je potrebné tieto údaje dopĺňať.

Zahraničné osoby – spoločníci slovenskej SRO – zvyčajne nemajú pridelené slovenské rodné číslo (ak ide o fyzické osoby) alebo slovenské IČO (ak ide o právnické osoby), a tak namiesto toho si zapisujú iné identifikátory, ako je napríklad číslo pasu alebo číslo pobytového preukazu alebo akékoľvek identifikačné číslo pridelené registrom štátu, v ktorom má zahraničná právnická osoba sídlo.

Rodné číslo a dátum narodenia patrí medzi osobné údaje, a tak nebudú zverejnené vo verejne dostupných registroch (napríklad www.orsr.sk).

Kto je povinný zabezpečiť zápis rodného čísla do obchodného registra

Osobou, ktorá je zodpovedná za nahlásenie rodného čísla, dátumu narodenia, prípadne IČO spoločníka, je konateľ SRO (osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby).

Nahlásiť údaje o spoločníkovi

Čo sa stane, ak konateľ identifikátory nenahlási do 30. septembra 2021

Zákon o obchodnom registri síce umožňuje, aby sa rodné číslo, dátum narodenia, prípadne IČO spoločníka mohlo zapísať aj po termíne 30. september 2021, avšak v takom prípade treba počítať s možnými komplikáciami. Obchodný register totiž po tomto termíne nepovolí žiadnu inú zmenu (napríklad zmena sídla, predmetu podnikania, konateľa a podobne), kým nebudú nahlásené spomínané identifikátory

Veľmi ľahko sa v tom čase môže súdom stať, že pri návale návrhov spojených s touto povinnosťou jednoducho nebudú stíhať vybavovať príslušnú agendu tak, ako ju nezvládali pri nedávnej povinnosti nahlasovať konečných užívateľov výhod. V takýchto prípadoch hrozí, že na zápis akejkoľvek inej, oveľa podstatnejšej zmeny, bude potrebné čakať možno aj mesiace.

V prípade, ak tieto údaje nebudú nahlásené ani do 30. septembra 2022, môže obchodný register uložiť konateľovi pokutu až do výšky 3 310 eur.

Ako nahlásiť rodné číslo, dátum narodenia, prípadne IČO spoločníka

Podnikatelia môžu podávať návrhy na obchodný register už iba elektronicky, s použitím nového občianskeho preukazu (eID), čítačky a cez slovensko.sk.

  1. Ako prvé je potrebné stiahnuť a vyplniť príslušný návrhový formulár.
  2. Potom formulár podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom s použitím čítačky a eID.
  3. Následne podpísaný formulár odoslať cez slovensko.sk na obchodný register.
  4. A na záver zaplatiť súdny poplatok 33 eur podľa platobných pokynov, ktoré automaticky prídu do elektronickej schránky spoločnosti.

Obchodný register by mal zápis potvrdiť do dvoch pracovných dní odo dňa úhrady súdneho poplatku. V prípade, ak sa návrh nepodal správne, obchodný register ho odmietne. V takom prípade je potrebné do 15 dní podať námietky a nedostatky kvalifikovane odstrániť.

Ak na takúto byrokraciu nemáte čas, zápis rodného čísla do obchodného registra pre vás dokáže zabezpečiť Firmáreň. Prostredníctvom partnerskej advokátskej kancelárie všetko vybavíme za cenu 62 eur, vrátane súdneho poplatku (33 €) a DPH. Bez starostí. A ak si práve cez Firmáreň zadávate akékoľvek iné zmeny v s.r.o., zápis rodného čísla spoločníka vám k tomu „pribalíme“ bezplatne.

Zapísať rodné číslo spoločníka

Prečo vznikla povinnosť zapísať rodné číslo do obchodného registra

Nových povinností je viacero a všetky súvisia s veľkým upratovaním, ktoré zaviedla novela obchodného zákonníka ešte v roku 2020. 

Po povinnosti nahlasovať konečného užívateľa výhod ide o ďalšiu hromadnú povinnosť zaťažujúcu podnikateľov. Môžeme diskutovať o tom, čo je to za byrokratický výmysel a či to štát nemohol vyriešiť aj inak.

Pravdou je, že aktuálne kompetentní ministri hľadajú riešenie, ako túto povinnosť zrušiť alebo aspoň zmierniť či odložiť. V hre je tiež oslobodenie od poplatku, pretože nie je spravodlivé vyberať od podnikateľov súdny poplatok 33 eur za doplnenie údajov do registrov, ktoré štát sám vymyslel a nariadil.

Okrem toho politici v týchto dňoch údajne hľadajú aj možnosti, ako doplniť požadované údaje zo štátnych registrov “automaticky”, pretože štát tieto údaje má, a tak pýtať ich od občanov ani časť vládnych predstaviteľov nepovažuje za rozumné.

Akokoľvek to dopadne, aktuálne táto povinnosť existuje a zodpovedný podnikateľ nenechá nič na náhodu a ani na poslednú chvíľu.