Ako na zmeny v občianskom združení?

Chystáte sa zmeniť adresu sídla občianskeho združenia, jeho ciele či názov? Alebo ste zmenili štatutárny orgán a potrebujete to nahlásiť do registra? V tomto článku sa dozviete, ako to urobiť a čo všetko k tomu potrebujete.

2. jan, 2023
Tím portálu Firmáreň
Zmeny v obcianskom zdruzeni cez Firmaren

Zmena sídla, názvu alebo cieľov občianskeho združenia

Rozhodnutie a zápisnica. O takomto type zmien v občianskom združení musí rozhodnúť kompetentný orgán. Zvyčajne je to najvyšší orgán združenia, napríklad členská schôdza. O jeho zasadnutí ako aj o jeho rozhodnutí je potrebné vyhotoviť písomnú zápisnicu. Ide síce o interný dokument organizácie, ale je potrebné ho vyhotoviť.

Dodatok k stanovám. Tento dokument sa vyhotovuje na podklade rozhodnutia najvyššieho orgánu združenia a bude sa zasielať do registra neziskových organizácií, ktoré vedie Ministerstvo vnútra SR. Zmena adresy sídla, názvu alebo cieľov združenia je súčasne zmenou stanov organizácie. To je dôvod, prečo je k nim potrebné vyhotoviť aj dodatok o zmene. 

Oznámenie o zmene. Ďalším dokumentom, bez ktorého to nepôjde, je oznámenie, ktoré sa zasiela ministerstvu poštou do pätnástich (15) dní odo dňa schválenia zmeny najvyšším orgánom združenia. Prikladá sa k nemu spomínaný dodatok v dvoch vyhotoveniach a e-kolok v hodnote 16,50 eur.

Postup. Po tom, čo ministerstvo dostane oznámenie, má podľa zákona dve možnosti:

  • buď do 15 dní zašle organizácii späť jeden dodatok s vyznačením, že zmeny berie na vedomie alebo
  • ak zistí, že dokumenty nie sú správne vyhotovené, vráti ich združeniu späť na opravu a 15-dňová lehota mu začne plynúť až potom, čo ich dostane opäť opravené. V takomto prípade sa môže proces natiahnuť aj na dva až tri mesiace.  

Ministerstvo nekontroluje len dodržiavanie správnej formy dokumentov ale aj ich obsahové náležitosti.

Napríklad, pri zmene názvu ozetka posudzuje, či názov združenia nie je hanlivý, urážlivý alebo zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci alebo s názvom právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky (vrátane spoločností zapísaných do obchodného registra).

TIP: Vopred si skontrolujte dostupnosť nového názvu združenia. Postupovať môžete aj podľa tohto videonávodu.

Pri zmene adresy sídla občianskeho združenia je zaujímavé, že sa vôbec nevyžaduje nájomná zmluva ani súhlas vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej je sídlo umiestnené. Rovnako je to aj pri založení občianskeho združenia.

Registrácia zmien. Úspešná registrácia zmien v občianskom združení si vyžaduje praktické skúsenosti. V zákone podrobný postup nenájdete, ale podľa tohto návodu by ste to mali zvládnuť. Ak si na to netrúfate, alebo ak na to jednoducho nemáte čas, radi vám tento servis zabezpečíme.

Chcem zmeny v združení

TIP: Zaregistrovali ste si združenie na prijímanie 2% z dane z príjmu? V takom prípade sa neodporúčajú robiť zmeny v združení až dovtedy, kým finančné prostriedky nedostanete na účet.

Zmena štatutárneho orgánu

Každú zmenu štatutárneho orgánu je potrebné oznámiť Ministerstvu vnútra SR. V porovnaní s vyššie uvedenými zmenami je tento proces špecifický. Nevyžaduje sa dodatok k stanovám a oznámenie o zmenách zasielané ministerstvu musia podpísať dvaja: Ako doterajší štatutárny orgán, tak aj nový štatutárny orgán.

Počítať tu treba aj s tým, že ministerstvo zmeny iba vyznačí v registri právnických osôb a o kladnom výsledku združenie vôbec neinformuje.

Iná vec je potom prípad, kedy sa osoba, ktorá je štatutárnym orgánom nemení, ale sa menia iba jeho údaje – napríklad zmena priezviska, zmena adresy bydliska a podobne. Takéto zmeny sa tiež ohlasujú ministerstvu, avšak tu postačí zaslať iba oznámenie, bez príloh.

V obidvoch prípadoch je správny poplatok 16,5 eur a platí sa e-kolkom. 

Chcem zmeny v združení

Podnikanie občianskeho združenia

Úplne “iná káva” je vybaviť, aby občianske združenie mohlo podnikať. Ministerstvu sa tu síce neoznamuje nič, ale je tu hneď niekoľko odlišností:

1. Stanovy organizácie musia obsahovať ustanovenie, že občianske združenie môže vykonávať doplnkovú podnikateľskú činnosť, ktorej zisk môže byť použitý iba na rozvoj cieľov a činnosti združenia. Ak takéto ustanovenie stanovy neobsahujú, je potrebné najprv túto zmenu vybaviť na ministerstve vnútra. Až následne možno začať riešiť živnosti alebo iné predmety podnikania. Občianskym združeniam založených cez Firmáreň toto ustanovenie v stanovách nechýba.

2. Živnostenskému úradu sa predkladá zápisnica z najvyššieho orgánu, stanovy, potvrdenie o pridelení IČO a súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením miesta podnikania.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti sa vyžaduje pre rovnakú adresu, ako kde má združenie sídlo (ak nebude prevádzkovať živnosť v prevádzkarni na inom mieste). Podpis majiteľa nehnuteľnosti musí byť úradne osvedčený.

Aj v tejto oblasti sme doma. Radi vám s tým pomôžeme.

Chcem zmeny v združení

TIP: Po vzniku živnostenského oprávnenia vzniká občianskemu združeniu povinnosť registrácie pre daň z príjmov právnickej osoby. Pozrite si naše videá s odborníčkou na túto tému.

Likvidácia občianskeho združenia

Neraz sa stane, že občianske združenie splní svoj účel alebo jednoducho prestane byť potrebné. Proces likvidácie je oveľa zložitejší a venujeme sa mu v osobitnom článku.

Chcem zlikvidovať združenie

Súvisiace články

Ako je to s novými občianskymi preukazmi?

Začiatkom decembra 2022 začalo ministerstvo vnútra vydávať nové biometrické občianske preukazy. V čipe sú odtlačky dvoch prstov a podoba tváre. Nové eID má množstvo bezpečnostných prvkov, bude ho možné použiť aj bezkontaktne, bez klasickej čítačky a požiadať oň bude možné iba osobne. V tomto článku sa dozviete, kto si musí vybaviť nový občiansky preukaz a do kedy.

11. dec, 2022
Novy obciansky preukaz eID

Začiatkom decembra 2022 začalo ministerstvo vnútra vydávať nové biometrické občianske preukazy. V čipe sú odtlačky dvoch prstov a podoba tváre. Nové eID má množstvo bezpečnostných prvkov, bude ho možné použiť aj bezkontaktne, bez klasickej čítačky a požiadať oň bude možné iba osobne. V tomto článku sa dozviete, kto si musí vybaviť nový občiansky preukaz a do kedy.

11. dec, 2022

Likvidácia občianskeho združenia

Ako zrušiť občianske združenie? Či už splnilo svoj účel alebo sa jednoducho stalo nepotrebným, v tomto článku sa dozviete, ako sa ho legálne zbaviť.

3. jan, 2023
Likvidacia obcianskeho zdruzenia cez Firmaren

Ako zrušiť občianske združenie? Či už splnilo svoj účel alebo sa jednoducho stalo nepotrebným, v tomto článku sa dozviete, ako sa ho legálne zbaviť.

3. jan, 2023