Viazaná živnosť – zoznam a podmienky pre rok 2024

V dnešnej dobe je obľúbené podnikať na živnosť. Či už je to pre slobodu pracovného času, jednoduchší proces založenia a zrušenia živnosti alebo menej administratívy, živnosť mnohým podnikateľom vyhovuje.
Pri založení živnosti máte na výber z 3 typov – remeselnej, voľnej alebo viazanej živnosti. V tomto článku si priblížime viazanú živnosť a jej podmienky ohlásenia.

5. jún, 2024
Tím portálu Firmáreň
zoznam viazaných živností

Čo to je viazaná živnosť?

Viazaná živnosť je právna forma podnikania, v ktorej fyzická alebo právnická osoba vykonáva svoju podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia udeleného živnostenským úradom.

V čom sa, teda líši od voľnej alebo remeselnej živnosti? Na vykonávanie viazanej živnosti musí podnikateľ preukázať odbornú spôsobilosť v podobe osvedčenia, certifikátu alebo iného dokumentu. To znamená, že ide o kvalifikovanú a regulovanú činnosť, pričom však nejde o remeslo. Budúci podnikateľ musí preukázať, že je odborníkom v danej oblasti a spĺňa predpoklady a podmienky na vydanie viazanej živnosti. Nemusí ísť pritom iba o vzdelanie. Ak hovoríme o právnických osobách odbornú spôsobilosť musí spĺňať jej konateľ, spoločník alebo zodpovedný zástupca.

Podmienky na získanie oprávnenia na prevádzkovanie viazanej živnosti:

  • dovŕšenie 18. roku života alebo iný požadovaný vek 
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť (čistý register trestov)
  • preukázanie o odbornej spôsobilosti

Čiže v porovnaní s voľnou živnosťou je tam odborná spôsobilosť navyše. Na viazanú živnosť môžete vykonávať napríklad tieto profesie: tlmočník, zubný technik, inštruktor autoškoly alebo realitný maklér.

Chcem si založiť viazanú živnosť za 1 €

Zoznam viazaných živností

Na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky nájdete v dokumentoch na stiahnutie zoznam viazaných živností spolu s podmienkami o preukázaní odbornej spôsobilosti. Ak neviete preukázať spôsobilosť sami, môžete si ustanoviť zákonného zástupcu. O tom, kto sa považuje za zákonného zástupcu si bližšie povieme v ďalšej časti článku.

Odborná prax a kvalifikácia

Potvrdenie o odbornej spôsobilosti je jednou z podmienok založenia viazanej živnosti. Pod pojmom odborná spôsobilosť chápeme všetky vedomosti, znalosti, zručnosti, ktoré podnikateľ získal vzdelaním, vyučením alebo odbornou praxou v odbore, vďaka čomu je kompetentný vykonávať konkrétnu podnikateľskú činnosť. No nestačí len týmito schopnosťami disponovať. Každý podnikateľ ich musí preukázať oficiálnym dokumentom. Väčšinou ide o ukončenie určitého stupňa vyššieho vzdelania, rôzne odborné certifikáty alebo potvrdenia o absolvovaní kurzu.

Napríklad, podľa tejto stránky https://www.minv.sk/?vyucovanie-v-odbore-cudzich-jazykov-alebo-prekladatelske-a-tlmocnicke-sluzby-1 pri viazanej živnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov sa podmienka odbornej spôsobilosti preukazuje úradu nasledovným spôsobom:

Buď diplomom o ukončenom štúdia príslušných jazykov na vysokej škole, alebo vysvedčením o štátnej jazykovej skúške, alebo preukázaním aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť.

Zodpovedný zástupca a viazaná živnosť

Ak neviete splniť podmienky odbornej spôsobilosti sami, môžete touto zodpovednosťou poveriť zákonného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí byť vaším zamestnancom alebo konateľom či spoločníkom v s.r.o. Jeho hlavnou úlohou bude zodpovedať za riadne a odborné vykonávanie viazanej živnosti. Zodpovedný zástupca musí mať trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky a spĺňať podmienky na prevádzku viazanej živnosti.

Postup ohlásenia živnosti

Na to, aby ste mohli začať podnikať cez viazanú živnosť musíte získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva živnostenský úrad v mieste vášho trvalého bydliska. Prvé, čo potrebujete urobiť je navštíviť okresný živnostenský úrad osobne alebo si na internete zadať do vyhľadávania portál www.slovensko.sk. Druhým krokom je vyplnenie formulára na ohlásenie živnosti. Premyslite si, v čom budete podnikať a koľko predmetov podnikania chcete mať zahrnutých vo svojej viazanej živnosti.

Živnostenský úrad bude od vás požadovať základné identifikačné údaje, miesto trvalého pobytu, miesto podnikania, predmet podnikania a v rámci výpisu z registra trestov aj mená a priezviská rodičov, resp. matky za slobodna. Ako prílohu musíte úradu doložiť doklad, ktorý preukazuje odbornú spôsobilosť na prevádzku živnosti. V prípade, že miesto podnikania nie je totožné s vaším miestom bydliska, musíte mať aj oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti. Ak ste si ustanovili zodpovedného zástupcu, je nevyhnutný jeho súhlas.

Vo Firmárni vám ponúkame možnosť založenia živnosti online rýchlo a jednoducho. Nemusíte tráviť hodiny behaním po úradoch alebo sa zaoberať technickými záležitosťami spojenými s portálom verejnej správy. Ohlásenie živnosti vybavíme za vás a všetky dokumenty zašleme elektronicky bez toho, aby ste museli niekam chodiť. Stačí zadať základné informácie do online formulára.

Chcem si založiť viazanú živnosť za 1 €

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení by ste mali obdržať do 3 pracovných dní od odhlásenia živnosti. Živnostenský úrad za vás automaticky vybaví registráciu k dani z príjmov na daňovom úrade, do systému povinného zdravotného poistenia, do systému povinného sociálneho poistenia a aj bezplatný výpis z registra trestov.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení si môžete prevziať na živnostenskom úrade alebo vám bude doručené na adresu či zaslané v elektronickej podobe, ak ste zakladali živnosť cez portál verejnej správy. Ak si živnosť vybavujete cez Firmáreň, nemusíte nikam chodiť, osvedčenie vám zašleme emailom.

Správne poplatky

Pri viazanej živnosti musíte uhradiť správny poplatok 22 € za každú viazanú živnosť. Ak ste sa rozhodli pre elektronickú komunikáciu cez portál www.slovensko.sk platíte o polovicu menej – 11 €. Výhodou založenia viazanej živnosti cez Firmáreň je, že za viazanú živnosť zaplatíte len 11 € plus 1 euro bez toho, aby ste museli riešiť administratívu, chodiť po úradoch alebo sa museli trápiť s elektronickým systémom verejnej správy.