Zoznam remeselných živností pre rok 2024

Jedno slovenské príslovie hovorí “ Remeslo má zlaté dno.” Naozaj je tomu tak aj v dnešnej dobe. Ak je vašim snom otvoriť si reštauráciu, kaderníctvo, začať vyrábať pivo, stať sa barberom, chceli by ste robiť manikúru alebo pracovať ako murár či vykonávať iné stavebné práce, alebo skôr cukrárske či pekárske práce, tento článok je práve pre vás. Povieme si viac o tom čo to remeselná živnosť je, aké sú druhy a aké podmienky musíte splniť pri prevádzkovaní remeselnej živnosti.

2. máj, 2024
Tím portálu Firmáreň

Remeselné živnosti – definícia

Remeselné živnosti sú druhom živností, na získanie ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore a sú v Prílohe č. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Viac na slov-lex.sk.

Odborná spôsobilosť na prevádzkovanie remeselnej živnosti sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

Uvedené dokumenty je možné nahradiť:

 • výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu alebo
 • dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky.

Po splnení všetkých zákonných podmienok môže osoba začať podnikať (prevádzkovať živnosť) už v deň ohlásenia živnosti živnostenskému úradu, ktorý do troch pracovných dní odo dňa ohlásenia živnosti vydá osvedčenie o živnostenskom podnikaní. Založiť živnosť môžete už za 1 EUR online.

Chcem si založiť živnosť za 1€

Pri založení živnosti treba vždy uvádzať aktuálne označenia živnosti (predmetov podnikania), t. j. také, ktoré sú platné v čase jej ohlasovania.

Zodpovedný zástupca

V prípade, že ako uchádzač o remeselnú živnosť nesplníte všetky podmienky odbornej spôsobilosti, môžete ustanoviť zodpovedného zástupcu, prostredníctvom ktorého sa zabezpečí odborné vykonávanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania remeselnej živnosti a musí mať bydlisko na území Slovenska. Vo vzťahu k vám ako k uchádzačovi o remeselnú živnosť musí byť buď zamestnancom alebo v prípade obchodnej spoločnosti štatutárom (napr. konateľ v s. r. o.).

Klasickým príkladom využívania zodpovedného zástupcu sú reštaurácie. Majiteľ podniku nemusí byť vyučený v odbore kuchár-čašník, ale postačí, ak túto podmienku spĺňa niektorý z jeho zamestnancov.

Správne poplatky potrebné na založenie remeselnej živnosti

Aby ste mohli prevádzkovať remeselnú živnosť, musíte získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. To vydáva okresný živnostenský úrad v mieste vášho trvalého bydliska na základe ohlásenia živnosti. Ak ohlasujete remeselnú živnosť osobne, správny poplatok je 22 € za každú remeselnú živnosť. Ak využijete možnosť prihlásiť živnosť elektronicky, platíte len polovičný poplatok, teda 11 € za každú remeselnú živnosť.

Potrebujete založiť živnosť rýchlo a jednoducho? Radi vám poradíme aj pri zakladaní remeselnej živnosti. Ohlásenie živnosti vybavíme za vás a všetky dokumenty zašleme elektronicky bez toho, aby ste museli niekam chodiť.

Zoznam remeselných živností

Príklady remeselných živností:

 1. Zámočníctvo
 2. Nástrojárstvo
 3. Kovoobrábanie
 4. Opravy pracovných strojov
 5. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
 6. Opravy karosérií
 7. Výroba a opravy protetických výrobkov
 8. Hodinárstvo
 9. Kamenárstvo
 10. Mäsiarstvo
 11. Výroba piva a sladu
 12. Výroba mliečnych výrobkov
 13. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
 14. Stolárstvo
 15. Zlatníctvo a klenotníctvo
 16. Murárstvo
 17. Tesárstvo
 18. Pokrývačstvo
 19. Klampiarstvo
 20. Izolatérstvo
 21. Strechár
 22. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 23. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
 24. Podlahárstvo
 25. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
 26. Kachliarstvo
 27. Pánske, dámske a detské kaderníctvo
 28. Kozmetické služby
 29. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
 30. Čistenie a kontrola komínov
 31. Manikúra

Každá remeselná živnosť má svoje špecifiká. Čo konkrétne musíte spĺňať pri vami vybranej remeselnej živnosti nájdete v oficiálnom zozname remeselných živností.

Chceli by ste podnikať a zatiaľ nespĺňate podmienky na otvorenie remeselnej živnosti? Prikladáme zoznam voľných živností, pri ktorých nie je potrebné dokladovať odbornú spôsobilosť.

Chcem si založiť živnosť za 1€